ארגוני קהילת הלהט"ב מעניקים פרסים לעבודות מצטיינות בתחום המאבק בלהט"בפוביה, לציון היום הבינלאומי נגד הלהט"בפוביה (הבנ"ה / IDAHO).

חזון התחרות

תחרות העבודות נוסדה מתוך מטרה לקדם את זכויות הלהט"ב (לסביות, הומואים, טרנג'נדרס, ביסקסואלים), את המאבק בלהט"בפוביה ואת המחקר והעשרת הידע בתחום זה.

לוח זמנים

• הגשת עבודות לתחרות- עד לתאריך 1 בפברואר 2016.

• הזוכים יקבלו הודעה על זכייתם עד לתאריך 10 במאי 2016.

• הפרסים יוענקו בטקס שייערך במסגרת ציון אירועי היום הבינלאומי נגד הלהט"בפוביה (הבנ"ה),  ב- 17 מאי 2016.

נושאים ותחומים

1. העבודות תהינה בנושאים הרלוונטיים לתחומים הבאים:

• מאבק בלהט"בפוביה.

• קידום שוויון זכויות להט"ב.

לא תתקבלנה עבודות שאינן רלוונטיות לנושאי התחרות.

2. הפרסים יוענקו במסגרת המסלולים הבאים:

• עבודות סמינריוניות (או בהיקף דומה) במסגרת לימודי התואר הראשון והשני

• עבודות תזה לתואר שני

תנאים שבהם צריכה העבודה לעמוד

3. העבודות שתוגשנה לתחרות תהינה עבודות גמורות, בדיוק כפי שהוגשו לבדיקה. ניתן להגיש עבודות שהוגשו לבדיקה, אך טרם התקבל עליהן ציון.

4. העבודות המוגשות תהינה כתובות בפורמט של עבודה (ולא של מאמר) בעברית או באנגלית, ותכלולנה תקציר (אותו יש להוסיף בקובץ נפרד במידה ואינו מופיע בעבודה עצמה).

5. העבודות תוגשנה בפורמט אלקטרוני כקובץ וורד (doc או docx).

6. ניתן להגיש עבודות שהכינו יחידים או זוגות, אך לא קבוצות גדולות יותר. למען הסר ספק – אם יזכה זוג בפרס, יחולק ביניהם הפרס המיועד ליחיד.

7. העבודה הוגשה במהלך השנים 2014-2016.

8. מגיש/ת העבודה עודנו/ה תלמיד/ה או שסיים/ה את לימודיו/ה בשנים 2014-2016.

9. לא ניתן להגיש עבודה שהוגשה לתחרות בשנים קודמות, למעט במקרים שבהם מסלול התחרות בוטל, והעבודה לא הועברה למסלול שיפוט חליפי.

אופן השיפוט והבחירה בזוכים

10. את העבודות תבחן ועדת שיפוט שתכלול לפחות שלושה שופטים, הבקיאים בתחום.

11. ועדת השיפוט תנמק בכתב את בחירתה, ולא ניתן לערער על החלטתה.

12. עבודות של קרובי משפחה מדרגה ראשונה ובני זוג של חברי וועדת השיפוט לא יוכלו להתמודד בתחרות.

13. במידה ויוגשו במסלול פחות מחמש עבודות, תוכל ועדת השיפוט לבטל את המסלול. במידת האפשר יועברו אז העבודות לתחרות במסלולים אחרים.

תנאים כלליים

14. הזוכים חייבים להתייצב בעצמם בטקס, על מנת לקבל את הפרס. זוכה שלא יתייצב לקבלת הפרס ייפסל.

15. כל העבודות המשתתפות המוגשות לתחרות מוצגות באתר הבנ"ה, בחלקן או במלואן, תוך ציון שם כותב/ת העבודה.
אנו נענים בחיוב לבקשות להסרת פרטים העשויים להביא לזיהוי מרואיינים.
בכל מקרה העבודות יישמרו בידי המארגנים לצורך שימור ותיעוד.

16. מגיש/ת העבודה מתחייב/ת כי הוא/היא כותב/ת ויוצר/ת העבודה המוגשת; לא העתיק/ה אותה בחלקה או בשלמותה מתוך עבודות אקדמיות או מקורות אחרים; כל המקורות בהם השתמש/ה, ובתוכם ציטוטים ורעיונות המוזכרים בה מיוחסים בצורה הוגנת לבעליהם.

17. הסעיף האחרון הוא סעיף יסוד, ואי עמידה בו תביא לפסילת העבודה, פסילת הזכייה, ואם תתגלה אי העמידה בתנאי הסעיף לאחר קבלת הפרס, יחויב מגיש העבודה שנפסלה בהשבת הפרס.

>  קריאה להגשת עבודות לתחרות 2016

טופס הגשת מועמדות