פנייה לדתות

ברחבי העולם, בהקשרים חברתיים ותרבותיים שונים מופצות קריאות המעודדות  אלימות כנגד קהילת הלהט"ב (לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים בי-סקסואלים) על ידי אנשים המשתמשים בטיעונים דתיים כדי להצדיק את עמדותיהם.

אלה הם קולות שטנה. קולות שנאה אלה מסמנים כמטרה אנשים המבקשים לחיות את חייהם במערכת יחסים רגשית ו/או מינית עם אדם בן או בת מינו, כמו גם לאנשים החיים תחת זהות מינית שאינה זהה למין הביולוגי איתו נולדו.

למרות שאנשים אלה אינם הרוב המכריע של המאמינים בתוך החברות הדתיות, הם מפיצים את דעותיהם במרץ רב כדי להגדיל את קהל התומכים לאמונתם, המזמינה ומעודדת אלימות הומופובית. מקרים אלה, למרבה הצער הם רבים וקל מאד למצוא אותם בין דתות שונות.

ואולם, קיימים קולות אחרים גם בתוך אותן הדתות. קולות המתנגדים לשימוש בטיעונים דתיים כהצדקה לאלימות זו.

לפיכך, תוך שאנו ניצבים מול הומופוביה וטרנספוביה גוברת בתוך השיח הדתי, אנו החתומים מטה מצהירים בזאת על כוונותינו ואמונתנו כי:

  • חברי קהילות דתיות  מכל סוג, צריכים להיות מודאגים ביותר מהפגיעה בזכויות האדם ובחופש הפרט, בעיקר כאשר הם ניצבים אל מול הפרה כה בוטה שלהם, שצידוק לה, הוא על ידי שימוש בטיעונים דתיים.
  • אנשי דת שעומדים בראש סולם ההיררכיות בכל חברה, רצוי שיגנו כל אלימות, הוקעה, שימוש בסטיגמות ודעות קדומות המכוונות אל בני אדם על רקע אוריינטציה מינית ומגדרית בכל רחבי העולם, כיוון שפעולות אלו חותרות כנגד כבודם ויושרם של אלו הנתונים להפרות הללו.
  • על מנהיגים דתיים לקרוא לכולם, בעיקר למאמינים בהם, להתחייב להגנה ולקידום זכויות כל בני האדם ללא קשר לזהותם המינית והמגדרית. שכן כל הדתות צריכות להפנים ולהתחייב לרעיון שאוריינטציה מינית וזהות מגדרית, אסור שיהיו בסיס לפשיעה נושאת עונשים, הוצאות להורג או מעצרים.
  • על הדתות להתנגד לשימוש בדת ככלי שאינו בעד שחרור ושלום בין אנשים. הם צריכים להיות נאמנים לאמונתם הבסיסית ולא ליצור קטגוריות מיוחדות בהן אלימות כלפי בני אדם היא מוצדקת. כל הדתות צריכות לספק מקום של ביטחון וכבוד עבור כל בני האדם.

Appeal to Religions

International Appeal to Religions – Special organizations

Across the world, in many different social and cultural contexts, homophobic and transphobic violence is being propagated by people who use religious arguments to justify their positions.

These hateful voices target those people who wish to live sexual or sentimental relationships with persons of the same sex, and people whose gender identity does not correspond to their sex at birth.

Although they are not the expression of the vast majority of believers within the denominations, these positions are being raised out in the open with growing confidence, and examples of attitudes inviting or condoning homophobic and transphobic violence are unfortunately only too easy to find amongst religions or belief systems.

But other voices do exist everywhere also within these same religions to object to the use of religions to justify hatred and rejection and sometimes even violence, crimes and bloodshed.

Faced with this increasing homophobia and transphobia in the religious discourse, we, the undersigned, express our conviction that :

  • Religious denominations should be deeply concerned by violations of human rights and fundamental freedoms based on sexual orientation or gender identity, especially when these violations are committed on the ground of religious arguments.
  • Religious hierarchies should express their condemnation of the fact that violence, exclusion, stigmatization and prejudice are directed against persons in all countries in the world because of sexual orientation or gender identity, and their belief that these practices undermine the integrity and dignity of those subjected to these abuses.
  • Religious leaders should call upon all, especially their followers, to commit to promote and protect the human rights and inherent unconditional dignity of all persons, regardless of sexual orientation or gender identity. Religions should commit to the principle that sexual orientation or gender identity may under no circumstances be the basis for criminal penalties, in particular executions, arrests or detention.
  • Religions should object to an oppressive vision of religion and advocate for religions to be instruments of liberation and peacemaking among all people. They should be faithful to their own root-beliefs and not create special categories of human beings towards whom violence can be justified. All religions should provide a place of safety and respect for all human beings.

مناشدة دولیة للأدیان

یستغِل بعض الناس النصوص الدینیة كمبرر للعنف ضد أناس آخرین لمجرد كون ھؤلاء الآخرین من أصحاب المثلیة الجنسیة أو من المغیِرین جنسیا. ویتم ھذا الاستغلال في أنحاء مختلفة من العالم وفي محتویات ثقافیة واجتماعیة متنوعة. إذ ھناك كره بل رُھاب لا داعي لھ نحو ھؤلاء الآخرین. وھذا ما یقود بعضَ الناس لعنفٍ لا یرتضیھ أي دین. ویستھدف ھذا العنف المشحون بالكره أولئك الذین یودون أن یحیوا ارتباطاتھم الجنسیة أو العاطفیة مع أفراد من نفس الجنس. كما یستھدف العنف نفسھ أولئك الذین یحیون بھویة جندریة، ذكریة كانت أم أنثویة، لا تنطبق على ھویتھم التي وُلدوا علیھا. على الرغم من كون الأفراد العدائیون لا یمثلون الأكثریة العظمى التي تنتمي لنفس فئاتھم الدینیة، فإن الموقف المعادي نفسھ مازال یُنشر في حیِز الرأي العام بثقة متزایدة على أنھ كذلك. وللأسف فإن أكثر الحالات والمواقف التي تشجع على عدوانیة المثلیین، ھي حالات ومواقف تنتمي لنظم دینیة وعقائدیة. إلا أن الواقع یرینا أن أصواتا أخرى حول العالم بما في ذلك أصوات تنتمي للأدیان نفسھا، تعترض على استغلال الأدیان لتبریر الكراھیة حتى وتعترض رافضة أي عنف وإجرام وسفك دماء. نحن الموقعین أدناه، وقد واجھتنا الكراھیة والرھاب ضد المثلیین والمغیرین جنسیا الصادرة عن المناھج الدینیة، نعبر عن إیماننا الراسخ بما یلي: على الأدیان بمختلف فئاتھا أن تھتم وبجدیَة تامة بانتھاكات حقوق الإنسان والحریات الأساسیة المتعلقة بالتوجھات الجنسیة و مسألة الھویة الجندریة. وإننا نرید من الأدیان أن تھتم بشكل خاص بتلك الانتھاكات التي یبررھا مرتكبوھا بمبررات دینیة. على السلطات الدینیة أن تعبِر عن شجبھا لأي عنف وعزل أو استبعاد اجتماعي أو فئوي ولأي حكم مسبق ضد البشر أین ما كانوا على وجھ ھذه الأرض، إذا كان ذلك مبنیا على حجج ضد التوجھ الجنسي أو الھویة الجندریة. وإننا نرید من السلطات الدینیة أن تعبرعن إیمانھا أن ھذه التصرفات ضد المثلیین والمغیرین إنما ھي تصرفات لا تتوافق مع كرامة واحترام أولئك البشر الذین لھم كرامتھم واحترامھم لمجرد كونھم بشرا. على رجال الدین وقادتھم أن یدعوا الناس، وخصوصاً أتباع دینھم، لالتزام ونشر وحمایة حقوق الإنسان والكرامة التامة واللازمة لكل الأفراد، ھذه الكرامة غیر المرتبطة بأي شرط واللازمة للإنسان بغض النظر عن التوجھ الجنسي أو الھویة الجندریة. على الأدیان أن تتعھد مبدأ عدم اتخاذ المثلیة الجنسیة أو الھویة الجندریة كحجة لإصدار أو تنفیذ العقوبات الجنائیة تحت أي ظرف، وبشكل خاص عقوبة الإعدام أو الحجز أو السجن. على الأدیان أن تعترض على وجھات النظر الدینیة التي تتضمن اضطھاد إنسان لإنسان آخر أو فئة لفئة أخرى، بل أن تكون الأدیان أدوات تحریر و تحقیق للسلام بین البشر جمیعا. على الأدیان أن تلتزم بمعتقداتھا الأصلیة وتجتنب تكوین فئات تستثنى من العدالة فإذا بھم یصبحون ھدفا لعنفٍ یُبنى على وجھات النظر المضطَھدة. على الأدیان كلَھا أن تكون محل أمان و احترام للبشر جمیعا.

אנו החתומים מטה, מבקשים ממך להצטרף ולחתום על קריאה זו לדתות.
(יש להזין כתובת אימייל חוקית, אליה יישלח מייל לאישור החתימה. חשוב לאשר את החתימה במייל, בלעדיה חתימכם לא תתווסף.)

Name / שם:

Valid Email address / כתובת אימייל (יש לאשר במייל את החתימה על העצומה):

City / עיר:

Comment (optional) / הוספת הערה לחתימה (לא חובה):

Do not display name on website / נא לא להציג את שמי באתר:

Ron yakov, מודיעין עילית
בתורה כתוב: "לא תשנא את אחיך בלבבך" והכוונה, אל תשנא אף יהודי אחר. בלבבך - אפילו לא במילים ובמעשים. גם בלב פנימה. גם באופן סמוי.
"ולא תשא עליו חטא" - גם אם אתה כועס עליו כי עשה לך משהו אל תישאר עם חשבונות. תסלח (עד כמה שזה אפשר) , אל תעשה דין עבור השני. גם כשהוא חטא כלפיך.
ומהחצי השני הדיוק לגבי החלק הראשון של הפסוק "לא תשנא את אחיך בלבבך" - שנאה סתם. ללא סיבה.
שרק נאהב. בהדדיות. ולא ננהג בגאווה כלפי אדם אחר ♡

שני, חיפה

-השם מוסתר-, ערד
להכיל את השונה ....זה אפשרי אך ורק מתוך ביטחון ואמונה אבסולוטיים - באהבה ובקיום ללא משוא פנים .
מעבר לכל הדתות מעבר לכל הוריאציות והפירושים גם של הקהילות השונות -
יש אהבה ללא תנאים...
חובה על כל אדם/קהילה/חברה/עם/דת עם בסיס מוצק להביט במראה ולשאול את עצמו/עצמם - האם הוא/הם עצמ/עצמם לחלוטין מקבל/ים את עצמו/עצמם כפי שהוא/שהם, במידה שכזו שגם לא מצריכה ניסיונות לשנות את הזולת- האחר.... אלא כאשר הזולת מערער את היסודות המוצקים ....ואז עליו/עליהם לתהות האם אילו הגורמים המתערבים בעולמו/בעולמם אינם אלא חלק אינטגראלי מעצמו/עצמם ...וכשמדובר בקהילה גדולה - ברור שהתהליך אפשרי ואולי אפילו בריא לטווח ארוך: להניח על השולחן של האנושות הדתית כחלק מכלל האנושות, נושאים לדיון כמו מה שמציעה העצומה הזו , אולם כשמדובר באדם אחד,(למשל אם הוא גיי או ביסקסואל טרנסג'נדר או לסבית או אפילו הטרוסקסואל או כל ביטוי לגיטימי אחר לבחירת אלוהיו), האם נכון ללחוץ עליו כדי שישתנה לפי הראייה החיצונית/המלאכותית של הכלל העיוור/הבוש....שיתכן שבתוך תוכו - כלל זה,(הציבור הנעלם) איננו נתמך על ידי הפנימיות האמיתית של הפרטים המרכיבים אותו....
זהו למעשה מאבק על הדמוקרטיה , על הפלורליזם , על חופש הקיום, ועל דמות החברה העתידית של האדם ,אך גם על הביטחון האישי והזכות הבסיסית להיות -קיים, זהו מאבק על הזכות הבסיסית של זכות הבחירה .....על הזכות להיות שונה, ואף לשחות נגד הזרם, של כל קהילה שהיא.

Amit Shaanan, Ramat Gan

-השם מוסתר-, ירושלים

אירה מקיינקו, גבעת זאב

דוד בן צור, תל אביב

Harel R, נתניה

דיוויד ג\'מאל, ירושלים

Gali, Ofakim
no to all those shitty phobia!

עילי רז, תל אביב

lee hemo,

-השם מוסתר-, eilat

רותם רגב, גבעת עדה

רגינה, רמלה

רוז, חיפה

יעל גולדשטיין, ראשון לציון

שיר, תל אביב

רון זבטני, אילת
אהבה היא אהבה
♂ + ♂ = ♥
♀ + ♀ = ♥
♀ + ♂ = ♥

אגת,

רותם זודמן, גבעתיים
למען סבלנות, פתיחות וקבלת האחר.

-השם מוסתר-, מרכז

דניאל ליבשיץ, עומר

גלי עופר, מושב חרות

טלי מזרחי, מיתר

sivan ronen, or yehuda

חנה ברזני-גרוס, רמת גן
כל בני האדם שווים!

Il.lan Go.nen, Tel-Aviv

דנה מנור, רחובות

אייל, Jerusalem

אלה, באר שבע

זיו בורובסקי, Haifa
אני מקווה שימות המשיח יגיעו והדתות המונותאיסטיות יעודדו שלום והבנה וסובלנות וילחמו בשרלטנים ובפנאטים

-השם מוסתר-, נתניה

roy kablan, בני ברק

gal efraty, modi\\'in,israel

עמית אדלר, מרכז הארץ

יובל יוסוב,
ואהבת לרעך כמוך

שחר, מודיעין
היום אני מבינה שלהיות נורמלי משמעו ללכת אחרי הלב ולא חשוב לאין !

תמר עדן, תל אביב
...כי בצלם אלוהים ברא אותם.

לירון, הרצליה
אין פסול באהבה..

אמיר סימן טוב, ירושלים
ידין - חזק ואמץ!

-השם מוסתר-, ניר בנים

גל בנימין, קירית טבעון

Eyal Shahar, Tel Aviv

אריאל מוצפי, jerusalem

Nitzan Aviv, Tel-Aviv

Bully, KS, USA
חברים מכל רחבי העולם

אלעד, עכו
עצרו את שנאת החינם

-השם מוסתר-, תל-אביב

-השם מוסתר-, תל-אביב
מקווה שיגיע זמן להידברות בין דתית ודתית חילונית על החופש לזהות מינית ולנטייה מינית, כי יקרה לדויד אהבת יונתן מאהבת נשים, כי אהבת כל מה שנברא ע"י הכוח שבו הדתות מאמינות היא תכלית עליונה לקיום, ולבריאה

שלומית לזר, סעד

ישי ניר, ראשון לציון

ח,

רוני, ראש פינה

אלה, ראש פינה

אורי, ראש פינה

דיאנה גוסקובסקי, אמנון

שח נוב, כרכום

זוהר, מבשרת ציון

Giovanna Kleymerman,
:TENZIN GYATSO, 14TH DALAI LAMA
When we feel love and kindness toward others, it not only makes others feel loved and cared for, but it helps us also to develop inner happiness and peace.

חן ניסן,
"עלינו ללמוד לחיות יחד כמו אחים או להעלם יחד כמו טפשים" - מרטין לותר קינג הצעיר

תמיר אסולין, כפא סבא

דן קלי, כפר סבא

or, ramat gan

Assaf Pinkus, Herzlia

גיל פישהוף, תל אביב
זכויות הומואים לסביות טרנסים וביסקסואלים הם זכויות אדם - זהו עוד פן למאבק האדיר על פניה של המדינה המתחולל כאן. כולנו - להט"בים וסטרייטים יחד בסירה הזו.

לירן זקס, עפולה

-השם מוסתר-, מודיעין

-השם מוסתר-, תל אביב

שחר, גבעתיים
הפוסל, במומו פוסל

אלכס, נשר

שרון קמהג\'י, באר שבע

אנה גון מטר,
חיזקו ואמצו!
"ואהבת לרעך כמוך"

יותם, ר\\"ג

ענבר גרין, באר שבע

מוריה, טבעון

محمود, حيفا

קרן כהן, רמת גן

אלונה פלג, ראשון לציון

naama kanarek, Jerusalem

ayala biran, givataym

שני, ירושלים

שרון זוהר, נתניה

קייטלין.פ, חיפה

-השם מוסתר-, חיפה

גיא גרניט, תל אביב

רמי זכרוביץ\', ירושלים

naama orpaz, תל אביב

קרן ברקן, קיבוץ געש

לירון אברבוך, חולון
ביחד נשרוד לחוד ניפול.

זיו בר-און, גבעת חיים מאוחד

זיוה מילר, קיבוץ מעברות

Bat Chen Zehut, Nahariyya

פלג שדה, אשדוד

צויבל אאידה ומאורו, ראשון לציון

Israel Swissa, Ashkelon
Very important!!! Thanks to everyone involved

אורלי מרטון, תל אביב

אהד יצחקי, תל אביב

-השם מוסתר-,

אורנה לביא, תל אביב

משה, ראשל\\"צ

keren luly, herzeliya
איש איש באמונתו יחייה!

יובל קסנר, רמת-גן

ארז שקלר, ת\\"א
ואהבת לרעך כמוך

אור קניספל, תל אביב

רילי, תל אביב

ישראל הולינסקי, בנימינה

סיגל, חולון

דניאלה קרמר, תל אביב

סילבי, קרית ביאליק
דיי לשנאת אחים תנו לנו לחיות את חיינו

אלון ליפליס, ירושלים
די לשנאת חינם

ידין ספיר, תל אביב

דניאל בן-נון, רמת גן

מאור ברזני, תל אביב